Attlas
CHƯƠNG TRÌNH
ĐUA TOP
GIAO DỊCH FUTURES
CHO NGƯỜI DÙNG
Chương trình đua top giao dịch với tổng giải thưởng lên đến 180,000,000 VNDC dành cho tất cả người dùng trên Attlas và Onus.
ĐUA TOP LỢI NHUẬN GIAO DỊCH
ĐUA TOP KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH
HẠNG MỤC ĐUA TOP
LỢI NHUẬN GIAO DỊCH
Tổng giải thưởng lên đến 50,000,000 VNDC
Bảng xếp hạng Lợi nhuận giao dịch
Bảng xếp hạng sẽ được cập nhật 00:00 mỗi ngày. Cập nhật gần nhất lúc
Hạng
Họ và tên
% Lợi nhuận
gần nhất
% Lợi nhuận
trung bình
Số ngày ghi
nhận tham gia
Đối tác
Khối lượng
giao dịch (VNDC)
Tổng số lệnh
Attlas
Bảng xếp hạng đang cập nhật
(*): Người dùng giao dịch Attlas Futures trên Onus
Thể lệ và giải thưởng
Thể lệ chương trình
Đối tượng áp dụng: Người dùng giao dịch FutureSwap Futures Pro trên Attlas và Onus.
Cách thức xếp hạng: Xếp hạng theo % lợi nhuận từ cao đến thấp.
Thời gian diễn ra: 00:00 ngày 04/08/2022 đến 23:59 ngày 17/08/2022
Để tham gia tính % lợi nhuận mỗi ngày, người dùng cần thoả mãn hai điều kiện sau:
1. Có số dư ví Futures tối thiểu là 500,000 VNDC vào 00:00 hàng ngày
2. Có ít nhất một vị thế đang mở vào 00:00 hàng ngày HOẶC có ít nhất một vị thế được mở trong ngày hôm đó.
Để nhận thưởng người dùng cần thoả mãn hai điều kiện sau:
Tổng khối lượng giao dịch tối thiểu là 4 tỷ VNDC
Số ngày được ghi nhận tham gia là 5 ngày.
Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng
Giá trị giải
01 Giải Nhất
15,000,000
01 Giải Nhì
10,000,000
03 Giải Ba
5,000,000
05 Giải Khuyến kích
2,000,000
Cách tính % lợi nhuận
Trong 14 ngày tổ chức cuộc thi, lúc 00:00 mỗi ngày, hệ thống sẽ tự động tra soát các tài khoản có số dư ví Futures từ 500,000 VNDC trở lên, đủ điều kiện tham gia cuộc thi ngày hôm đó. % lợi nhuận trong ngày của các tài khoản đó sẽ được hệ thống ghi nhận.
% Lợi nhuận = (Số dư cuối ngày - Số dư đầu ngày - Tiền nạp vào ví Futures + Tiền rút khỏi ví Futures) / Số dư đầu ngày
Ví dụ:
Người dùng có 1 triệu VNDC lúc 00:00 ngày 04/08/2022. Trong ngày, người dùng thực hiện nạp thêm 2 triệu VNDC và rút ra 3 triệu VNDC. Đến cuối ngày, số dư ví Futures vẫn còn 500 nghìn VNDC.
Lợi nhuận = 500,000 - 1,000,000 - 2,000,000 + 3,000,000 = 500,000 VNDC
% lợi nhuận = 500,000/1,000,000 = 50%
Trong trường hợp số dư lúc 00:00 đầu ngày không đủ 500,000 VNDC, kết quả giao dịch của ngày hôm đó sẽ không được ghi nhận trong cuộc thi đua top % lợi nhuận
% Lợi nhuận hiển thị trên Bảng xếp hạng = Tổng % lợi nhuận các ngày được ghi nhận/Số ngày được ghi nhận tham gia cuộc thi
Ví dụ:
Người dùng tham gia 10 trong 14 ngày tổ chức cuộc thi.
Tổng lợi nhuận ghi nhận của 10 ngày là 257%
% lợi nhuận xếp hạng = 257% / 10 = 25,7%

Copyright © 2022 Attlas. All rights reserved.